Organisatie 

Wat zijn kleine vlinders? 

Onderzoek 

Signalering exoten 

Gegevens doorgeven 

Verantwoording 

Copyright 

Signalering exoten

Natuurlijke binnenkomers en adventieven

Nederland wordt jaarlijks verrijkt met een vrij groot aantal kleine vlinder-soorten. De meeste daarvan komen langs natuurlijke weg Nederland binnen. Vaak is sprake van een kleine en vrij geleidelijke uitbreiding van het areaal waardoor ook Nederland binnen de areaalgrenzen komt te liggen. In vrijwel alle gevallen is klimaatverandering hiervan de oorzaak. Naast deze natuurlijke binnenkomers wordt de Nederlandse fauna regelmatig verrijkt met adventieve soorten. Dit zijn soorten die door de mens onbedoeld naar Nederland zijn verplaatst en daardoor (ver) buiten hun areaal terecht zijn gekomen. Een klein deel van deze adventieve soorten kan zich blijvend in Nederland vestigen en daarmee standvlinder worden. Een deel van onze huidige standvlinders heeft een dergelijke adventieve oorsprong.

Economische en maatschappelijke schade

Kleine vlinder-soorten die zich nieuw in Nederland vestigen vormen in de meeste gevallen geen probleem en kunnen worden gezien als een verrijking van onze Nederlandse fauna. In een beperkt aantal gevallen ontwikkelen nieuwe soorten zich echter invasief en een klein deel daarvan veroorzaakt door zijn levenswijze schade aan economische of andere maatschappelijke belangen. De (potentiĆ«le) schade aan onze inheemse biodiversiteit, aan economische belangen (landbouw, groene ruimte) en aan de humane gezondheid door de (invasieve) exoten onder de Nederlandse flora en fauna zorgt voor een toenemende belangstelling van politiek en beleid. Voor deze potentieel schadelijke soorten is een systeem van vroegtijdige signalering van belang zodat de overheid kan besluiten al dan niet over te gaan tot het treffen van voorzorgs- of bestrijdingsmaatregelen. Hierbij is de overheid sterk afhankelijk van de medewerking van vrijwilligers die waarnemingen doorgeven via waarnemingnwebsites.

Extra aandacht voor nieuwkomers

Stichting Tinea wil hieraan bijdragen door in de toekomst meer aandacht aan exoten te geven en de kennis van haar vrijwilligers op dit gebied te vergroten. Wij zullen ons niet strikt beperken tot adventieven die voor vroegtijdige signalering van belang zijn. De kans dat men een dergelijke soort treft is gering. We hanteren daarom een iets ruimere werkdefinitie waarbij we ook aandacht besteden aan een aantal exoten dat zich reeds gevestigd heeft en een aantal natuurlijke binnenkomers dat zich explosief lijkt te ontwikkelen.

Geef waarnemingen door

We hebben een aantal soorten geselecteerd waaraan we in de komende periode extra aandacht zullen besteden. De lijst van geselecteerde soorten vindt u binnenkort hier. Over een deel van de soorten is reeds informatie beschikbaar op de website. Over alle soorten zullen wij in de komende tijd de informatievoorziening gaan verbeteren. Wij willen u allen oproepen om extra aandacht aan deze soorten te besteden en waarnemingen door te geven via telmee.nl, waarneming.nl of de voor u gebruikelijke wegen.

 

© 2024 Stichting TINEA