Organisatie 

Wat zijn kleine vlinders? 

Onderzoek 

Signalering exoten 

Gegevens doorgeven 

Verantwoording 

Copyright 

Stichting TINEA

De organisatie

De Stichting Tinea heeft tot doel het bevorderen van kennis met name over aantallen en verspreiding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders. Wij hopen hierdoor bij te dragen tot verdieping van inzicht in het functioneren van levensgemeenschappen en aldus bouwstenen te kunnen leveren voor een meer verantwoord handelen van de mens in het milieu.

De Stichting Tinea, opgericht in 1986, verzamelt daartoe faunistische gegevens over in Nederland gevonden Kleine vlinders. Daarbij werken vrijwilligers met interesse in deze insectengroep samen, van beginnende amateurs tot vakmensen. De stichting beheert een omvangrijk gegevensbestand van meer dan 600.000 records en maakt als Particuliëre Gegevensbeherende Organisatie (PGO) deel uit van de stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF). De VOFF is een overkoepelende organisatie van tien op floristisch en faunistisch gebied werkzame verenigingen en stichtingen. Hun gegevensbestanden zijn, met behoud van zeggenschap over de eigen bestanden,  gebundeld in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Deze nationale database is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De stichting Tinea werkt nauw samen met de GaN, omdat deze is belast met de inrichting van de NDFF en een belangrijke rol speelt in  de verdere ontwikkeling daarvan.

Onze stichting stelt de hierboven genoemde samenwerking zeer op prijs, omdat zij het van groot belang acht, dat bestaande gegevens over flora en fauna worden samengebracht en in het kader van die samenwerking ook weer nieuwe gegevens worden toegevoegd. De NDFF is daardoor in staat actuele en betrouwbare informatie te verstrekken over verspreiding en aantallen van en ontwikkelingen bij een groot gedeelte van de in ons land gevonden planten- en diersoorten. Dat betekent, dat in Nederland het eerste volwaardige systeem tot stand is gekomen, dat natuurgegevens bundelt, uniformeert, valideert en op een eenvoudige manier toegankelijk maakt. Gegevens uit de NDFF zullen worden benut voor wetenschappelijk onderzoek of voor natuurbeleid en – beheer en deze gegevens worden onder meer toegankelijk via  “Het Natuurloket”. Meer informatie over de NDFF is te vinden op www.ndff.nl.

U kunt het werk van de stichting steunen door financiele bijdragen in de vorm van donaties, giften of legaten. Ons postadres is Reeboklaan 1, 6705 DA Wageningen, het e-mail adres is tinea@kleinevlinders.nl, tel. 0317-413259.

 

  

© 2021 Stichting TINEA